مجهز نمودن کارگاه به صندوق pos ( تاریخ درج : ٠٣ مهر ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی 

با سلام

    به اطلاع کلیه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و  چاپ اسکرین می رساند پیرو اطلاع رسانیهای قبلی در خصوص تجهیز واحد های صنفی به صندوق مکانیزه فروش POS و یا ترازوی دیجیتالی و کارتخوان بانکی بدینوسیله تأکید رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت مبنی بر الزام صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه های صندوق فروش به موجب تکلیف ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه جهت تجهیز کارگاه تحت تصدی اعضاء محترم اتحادیه اعلام واشعار می دارد که معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه مذکور توسط صاحبان مشاغل از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور قابل کسر بوده و همچنین عدم استفاده از سامانه صندوق فروش در هر سال موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوطه می  باشد 

 

                                             و من ا... التوفیق

                                                                                                                                    رئیس اتحادیه حسن قاسمی