بسمه تعالی

 

بدینوسیله به آگاهی اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند :


 

 

 

 


با توجه به اعلام آمادگی مسئولین محترم شهرداری منطقه 12 تهران مبنی بر تعامل و همکاری با تشکلهای صنفی در جهت رفع معضلات و مشکلات حوزه مدیریت شهری ، علی الخصوص محدوده بازار تهران ، مقتضی است چنانچه اعضاء محترم صنف در مورد موضوع فوق پیشنهاد یا نقطه نظر ارسالی دارند مراتب را حداکثر ظرف10 روز به اتحادیه اعلام تا چگونگی در جلسات فیمابین مجامع امور صنفی و مسئولین محترم شهرداری منطقه 12 مطرح گردد.  

 

                                              و من ا... التوفیق

                                                                                                                                       رئیس اتحادیه حسن قاسمی