ابلاغ بخشنامه مشترک فنی وتأمین اجتماعی ( تاریخ درج : ۱۵ مرداد ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی

با سلام

     احتراماً، بخشنامه شماره 9 مشترک فنی و در آمد سازمان تأمین اجتماعی موضوع بیمه کارفرمایان صنفی در اجرای تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی موضوع    ماده 3 قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مرتبط مصوب 87/4/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه دریافت حق بیمه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی و ارائه تعهدات قانونی بشرح زیر جهت بهره برداری لازم به آگاهی   می رسد .  

 

             و من ا... التوفیق

                                                                           رئیس اتحادیه حسن قاسمی