قابل توجه همکاران محترماداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد جهت فعالیتهای فاقد دستمزد مقطوع با هماهنگی اتحادیه ها و مجمع امور صنفی دستمزد مقطوع تعیین نماید .

  علیهذا مقتضی است چنانچه رسته یارسته هائی در آن واحد صنفی فاقد دستمزد می باشند ،مراتب را جهت کار بایسته سریعاً به اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهرو پلاک و چاپ اسکرین اعلام نمائید.

 

           و من ا... التوفیق

رئیس اتحادیه - حسن قاسمی