تشکیل اتحادیه صادراتی اصناف ( تاریخ درج : ۱٣ آذر ۱٣٨۹ )

قابل توجه همکاران محترم صنفی


 

        حسب ابلاغ مرکز محترم اصناف و بازرگانان ایران مقرر است اتحادیه صادراتی اصناف در استان تهران باستناد آئین نامه اجرائی ماده 78 قانون نظام صنفی در راستای پیاده سازی بسته های حمایتی جهت اینگونه تشکلها و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تشکیل گردد.

       علیهذا مقتضی است نوع کالا و خدمات تولیدی صادراتی توسط آن واحد صنفی به بازارهای هدف در خارج از کشور را جهت اقدامات بعدی به اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین اعلام فرمایند .

 

                                                                                          و من ا... التوفیق

                                                                     رئیس اتحادیه حسن قاسمی