قابل توجه همکاران صنفی :


        با عنایت به مصوبه اخیر کارگروه کنترل بازار مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات بدون هماهنگی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، مقتضی است واحد های صنفی تحت پوشش نسبت به رعایت مصوبه اخیر اقدام لازم معمول فرمایند.

 

                                                           و من ا... التوفیق

رئیس اتحادیه - حسن قاسمی