لیست قیمت زینک و پلیت اتحادیه ( تاریخ درج : ٠٧ شهریور ۱٣۹٧ )

بسمه تعالی 

 

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف 

طبق نظر کارشناسی کارگروه قیمت گذاری و بررسی و نظارت هیئت مدیره ی اتحادیه کلیشه و

لیتوگراف،حداقل قیمت هر زینک برآورد به شرح ذیل می باشد.