بسمه تعالی

احتراماً، بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم می رساند :

واحد آموزش اتاق اصناف در نظر دارد دوره های عمومی آتش نشانی و ایمنی

را به صـورت رایگان برای دارندگان پروانه کسب برگزار نماید ، لذا با عنایت بـه

اهمیت موضوع از اعضاء محترم دعوت می شود برای شرکت در این دوره های

آموزشی به آدرس www.ecoat.ir جهت ثبت نام مراجعه نمایند .