بسمه تعالی

بدینوسیله از شما عضو محترم دعوت به عمل می آید تا از 

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی و

ماشین آلات وابسته بازدید فرمایید .

تاریخ : 22 لغایت 25 آذر ماه 1396

ساعت بازدید : 9 صبح لغایت 5 بعداز ظهر

مکان برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران