بخشنامه در خصوص مالیات مقطوع عملکرد 95 ( تاریخ درج : ۱٠ خرداد ۱٣۹٦ )

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه

در هنگام تکمیل اظهار نامه مالیاتی سال 95 دقت داشته باشید مبلغ فاکتور

فروش تا 300 میلیون تومان جزء گروه 3 محسوب می شود .

لطفا دقت فرمایید گروه 2 درج نشود .

                                                                                    و من ا... التوفیق

                                                                          رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی