بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم صنف :

نامه معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی با موضوع انتخابات و قبول سفارش تبلیغاتی

برای نامزدهای انتخاباتی ( ریاست جمهوری و شوراها) ارسال می گردد. خواهشمند

است جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی ، نامه مذکور را در دستور کار قرار دهید .

                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی