بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه لیتوگراف

با سلام

  احتراماً، بدینوسیله نامه اتاق اصناف در خصوص توافق رؤسای اتحادیه های

چاپخانه داران و لیتوگرافان در خصوص عدم صدور اخطار تداخل صنفی جهت

رسته های مهروپلاک و تابلو به شرح ذیل به اطلاع می رساند .

 

                                                                                           و من ا... التوفیق

                                                                                رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی