بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

با سلام

  یک نسخه آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها که توسط شورای

عالی حفاظت فنی به منظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاههای مشمول و

نظام مند نمودن بکارگیری افراد شایسته در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث

ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین و به

تصویب وزارت محترم تعاون ، کارو رفاه اجتماعی رسیده است به شرح ذیل

ارسال می گردد.

                                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                                       رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی