بسمه تعالی


قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف

 

باسلام

  بدینوسیله نامه اتاق اصناف در خصوص عدم چاپ کتاب قانون نظام صنفی

توسط واحد های صنفی به شرح ذیل به اطلاع می رساند .

                                                                                                  و من ا... التوفیق

                                                                                      رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی