بسمه تعالی

 

قابل توجه اعضاء اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

 احتراماً، بدینوسیله متن بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام و دریافت

شماره اقتصادی وزارت دارایی را به اطلاع می رساند.

 

                                                                                                و من ا...التوفیق

                                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی