بسمه تعالی

 

جوابیه اتاق محترم اصناف در خصوص عدم فعالیت چاپخانه داران در

امر لیتوگرافی

 

باسلام

پس از تلاش ها و پیگیریهای مستمر هیئت مدیره محترم اتحادیه و همراهی

اعضاء محترم کارگروه قیمت گذاری در امر لیتوگرافی و شناسایی و پلمپ

تعداد ی از چا پخانه داران در خصوص تداخل صنفی در رسته لیتوگرافی

بدینوسیلهجوابیه اتاق محترم اصناف به شرح ذیل به اطلاع اعضاء محترم

اتحادیه لیتوگراف می رساند .

                                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                                             رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی