حکم پاکی آقای ابوالحسنی صادر شد ( تاریخ درج : ۲۵ بهمن ۱٣۹٣ )

بسمه تعالی

 

حکم پاکی رئیس اتحادیه در مقابل تهمت ها و افتراها صادر شد .

 

با سلام

 بدینوسیله اصل حکم پاکی آقای احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه به شرح ذیل

صادر گردید.