ارسال فهرست شاغلین جدید کارگاه ( تاریخ درج : ۲٣ آبان ۱٣٨۹ )

همکار محترم


با سلام و نظر به تأکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبن یبر ایجاد اشتغال مناسب در سطح کشور ، و ضرورت خدمات رسانی به بنگاههای اقتصادی فعال و کار آفرین در شهرستان تهران بخصوص واحدهای صنفی که در سال 89 اقدام به جذب نیرو و بیمه پرسنل نموده اند ، مقتضی است فهرست شاغلین جدید آن واحد صنفی را جهت انجام موارد فوق به اتحادیه اعلام فرمایند .

 

          من ا... التوفیق

رئیس اتحادیه - حسن قاسمی