قابل ذکراست بنا به دعوت ریاست اتحادیه آقای احمد ابوالحسنی از آقای مقدم رأس ساعت 14/15 دقیقه ایشان وارد جلسه شدند وبعد از خیر مقدم گفتن ریاست اتحادیه ایشان به موضوعات زیر اشاره وصحبت کردند.در مورد تاریخچه اتحادیه وتعاونی مطالب مهمی به اعضاء اشاره کرده ویادآوری کردند که اداره اتحادیه خیلی سخت تر از اداره یک وزارت خانه می باشد وتوانائی آقای احمد ابوالحسنی راستوده واز ایشان قدردانی کردند ویادآور شدند اتحادیه کارهای مهم وقابل تعریف انجام داده که به دلیل عدم اطلاع رسانی په اعضاء آنها بی اطلاع ماندند واین مسئله سبب شده که اعضاء صنف حرف غلط هر مغرضی را واقعی بدانند وبا این عدم آگاهی به بدنه صنف آسیب وارد کردند.آقای مقدم درادامه پیشنهاددادنددر رابطه بااختلاف فی مابین اتحادیه وتعاونی درباره مکان خودشان با انتخاب وپیشنهاد چند نفر پیشکسوت از صنف موضوع را پیگیری ومدیریت کنند تاختم به خیر شود.مقررشد که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اتاق فکر استفاده شود.