بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

با سلام

  احتراماً، براساس نامه سازمان صنعت و معدن مبنی بر دریافت گواهینامه رعایت

حقوق مصرف کنندگان به واحد های تولیدی جهت اخذ اطلاعات بیشتر به نشانیهای

اینترنتی و سایت مورد نظر در نامه ذیل مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام و

به آدرس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ارسال نمائید.

                                                                                                                           و من ا...التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی