بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

با سلام

 بدینوسیله عین بخشنامه اتاق اصناف تهران در خصوص لزوم نصب پروانه کسب و قرار دادن

آن در معرض دید عموم به شرح ذیل به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه می رساند.

                                                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                                             رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی