بسمه تعالی

قابل توجه اعضاءمحترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

با سلام

  عین نامه های معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل به اطلاع اعضاء اتحادیه می رساند .

 

                                                                                                                 و من ا... التوفیق

                                                                                       رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی