بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

با سلام

  بدینوسیله بخشنامه اتاق اصناف تهران و  تصویر نامه تعزیرات حکومتی در خصوص

رعایت الزامات صنوف از جمله تخلیه سد معبر یا مقررات زیبا سازی محیط کار را به شرح

ذیل به اطلاع می رساند .

                                                                                                       و من ا... التوفیق

                                                                                             رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی