بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

  بدینوسیله بخشنامه اتاق اصناف تهران در خصوص اجرای مقررات بهداشتی ،ایمنی یا

زیباسازی واحد های صنفی را به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

                                                                                            و من ا... التوفیق

                                                                                   رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی