بسمه تعالی

 

 قابل توجه اعضاء اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین

 

باسلام

  بدینوسیله بخشنامه اتاق اصناف تهران در خصوص ارسال و ثبت اظهارنامه های

اصلاحی به شرح ذیل را به اطلاع می رساند.

                                                                                                                                     و من ا... التوفیق

                                                                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی