بسمه تعالی

با سلام

    بدینوسیله تصویر نامه سازمان تعزیرات حکومتی تهران در خصوص همکاری

اتحادیه ها و واحد های صنفی با گشتهای سیار سازمان مذکور به اطلاع

اعضاء اتحادیه  کلیشه و لیتوگراف می رساند .

                                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                                             رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی