بسمه تعالی

با سلام

   بدینوسیله عین نامه اتاق اصناف تهران در خصوص نرخ گذاری کالا و خدمات

تحت پوشش رسته های این اتحادیه به شرح ذیل اعلام می گردد.

                                                                                                    و من ا... التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی