باسلام

      بدینوسیله دستورالعمل سیاستهای قیمتی در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها موضوع ممنوعیت افزایش قیمت کالا بدون اخذ مجوز به اطلاع همکاران محترم می رساند.

                                                                                                     و من ا... التوفیق

                                                                                                رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی