جدول دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه93 ( تاریخ درج : ٠٣ اردیبهشت ۱٣۹٣ )

بسمه تعالی

بدینوسیله جدول دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه رسته های صنفی 93 به اطلاع اعضاء اتحادیه کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند .

 

                                                                                                  و من ا... التوفیق

                                                                                        رئیس اتحادیه - احمد ابوالحسنی