بسمه تعالی
 
باسلام و احترام،
        عین نامه شماره268171 /922/30مورخ 92/11/15 وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی که طی نامه شماره 2/34456ج مورخ 92/12/19 ریاست محترم اطاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران ابلاغ گردیده است را جهت بهره برداری به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند. 

 

و من ا... التوفیق  
 

                                                          رئیس اتحادیه – احمد ابوالحسنی