بسمه تعالی
 
       باسلام و احترام، متن ماده 83 قانون نظام صنفی مبنی بر عدم دریافت هزینه ها ی مترتب بر صدورپروانه ساخت جدید بر روی محلهای کسب تخریب شده که طی نامه شماره 33755 /523/دومورخ92/12/11 ابلاغ گردیده است رابه اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند.

    «متن قانون : شهرداری ها موظفند در صورت تخریب محلهای      کسب ،در اجرای طرح های مصوب ،از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند.اگر معوضی از طرف شهرداری ها پیشنهاد شود ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.» 

و من ا... التوفیق
 

                                                          رئیس اتحادیه احمد ابوالحسنی