بسم ا... الرحمن الرحیم
 
اگر قرار است به کشور اسلامیمان و صنعت چاپ دل بسوزانیم هم رأی و هم فکری گشاینده اولین باب این نومنظر است .
ما در تمام اتحادیه ها و انجمن های وابسته به صنعت چاپ وارث نوعی بد اخلاقی بوده ایم که در دو سه دهه اخیر چهره کریه وویرانگر خود را با تمام خطرات و آسیبها به اهالی حوزه صنعت چاپ نشان داد.در ترکیه صنعت چاپ علیرغم نزدیکی آن به قاره اروپا ، از کشور عزیزمان ایران بسیار عقب تر بوده است ، اما امروز شاهد پیشرفتهای چشمگیری هستیم که در سایه وحدت نظر مردم آن کشور بدستشان آمده است .در صورتی که ما هنوز در ذهنیات عصر حجری و تمامیت خواهی در جا زده و جز آنچه خود می گوئیم ، فکر و حرف هیچ کسی را بر نمی تابیم .دنیای علم و د انش به روشنی ثابت نموده که هر گروهی برای پیشرفت مجموعه خود ، باید به تشریک مساعی پرداخته و با بکار گیری خرد جمعی و اهمیت دادن به اندیشه و رهنمود های همکاران ، کلیه معضلات حرفه خود را به سادگی و با تدبیر از میان بردارد.دنیای ارتباطات با پیشرفت برق آسای خود جمیع اطلاعات علمی را در آن واحد در اختیار جهانیان قرار می دهد.ما وظیفه داریم از تمامی امکانات رسانه ای در جهت تبادل نظر و شناخت آسیبها استفاده کنیم .عصر بی خبری و بی خردی به پایان راه خود رسیده و در آغاز راه نو در دهکده جهانی وسائل ارتباط جمعی را در خدمت نشر دانش و پیشرفت کشورمان به کار گرفته و از این وسایل به عنوان نشر تفرقه و تهمت و افتراء استفاده نکنیم . اینجانب به عنوان مسئول اتحادیه لیتوگرافان ضمن باور این نگرش و با عزمی راسخ می تواند و می خواهد پرچمدار نهضت جدیدی در عرصه وفاق و هم نظری و همدردی بوده و با توجه به منافع وطن اسلامیمان در این راه مهم حرکت رو به جلو داشته باشد و در این عرصه به ندای قلبی همه دلسوزان این فرا صنعت پاسخ شایسته و بایسته داده و ارج بگذارد .ان شاء ا...
                                                                                                              

 

                                                                                                                                    و من ا... التوفیق -   احمد ابوالحسنی