اطلاع رسانی نامه اطاق اصناف ایران ( تاریخ درج : ٠٧ اسفند ۱٣۹۲ )

بسمه تعالی

 باسلام و احترام ،

       عین نامه شماره 7/10/2972 مورخ 92/11/15ریاست محترم اطاق اصناف ایران که طی نامه شماره 509/3212/رمورخ 92/11/23 ریاست محترم اطاق اصناف تهران به این اتحادیه واصل گردیده است ،جهت اطلاع همکاران محترم عضو اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین اعلام می گردد.  

 و من ا... التوفیق 

                                                                                                   رئیس اتحادیه حسن قاسمی