اطلاع جهت همکاری با شرکت آمارگستر رشد ( تاریخ درج : ٠٧ اسفند ۱٣۹۲ )

 

بسمه تعالی

 باسلام و احترام ،

        عین نامه شماره 62021 /92/51مورخ 92/11/21 مدیر کل محترم دفتر آمار و اطلاعات استانداری تهران که طی نامه شماره 514/32575/رومورخ 92/11/28 ریاست محترم اطاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران به این اتحادیه واصل گردیده است را جهت آگاهی و همکاری با آمارگیران اعزامی از سوی شرکت آمار گستر رشد به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رسد.  

   و من ا... التوفیق 

 

                                                                                                   رئیس اتحادیه حسن قاسمی