بسمه تعالی

 باسلام و احترام،

        عین بخشنامه شماره 33070 / 435/رو مورخ 92/12/3 ریاست محترم اطاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران در رابطه با درخواست شهرداری تهران را جهت اقدام مقتضی به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند.  

 

   و من ا... التوفیق

                                                                                                                                 رئیس اتحادیه حسن قاسمی