سلام علیکم

         با اعلام عین آگهی فراخوان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران (انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی تهران )ازاعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهروپلاک و چاپ اسکرین دعوت می گردد تا در انتخابات اعضاء هیئت مدیره و بازرس اتحادیه در تاریخ 92/12/11 حضور بهمرسانند.

       همراه داشتن کارت ملی الزامی است . 

 

   و من ا... التوفیق

 

                                                                                               رئیس اتحادیه حسن قاسمی