بسمه تعالی

 باسلام و احترام ،

     2 برگ عین نامه شماره 7/10/2541مورخ 92/10/28اتاق اصناف ایران که بر اساس   نامه شماره2/31205ج مورخ 92/11/14اتاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران ابلاغ گردیده است رابه اطلاع کلیه فعالان مرتبط بااتحادیه سازندگان کلیشه ولیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند. 

 

و من ا... التوفیق 

                                                                                            رئیس اتحادیه حسن قاسمی