بسمه تعالی

 

باسلام و احترام 

    عین نامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران را بشرح زیر به اطلاع کلیه همکاران محترم عضو اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند.

 

                                                                                                                                و من ا... التوفیق

                                                                                           رئیس اتحادیه - حسن قاسمی