بسمه تعالی

باسلام و احترام،

     عین نامه شماره 60/1641/92 مورخ 92/7/23 که طی نامه شماره 351/21882/رومورخ 92/8/11 مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران را جهت آگاهی و اقدام لازم به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند.

                                                                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                                          رئیس اتحادیه - حسن قاسمی