بسمه تعالی
 
با سلام و احترام،
    چهاربرگ تصویر دستورالعمل مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماهی در ارتباط با کارفرمایان مدیون واحد های صنفی که تا پایان سال 1391 دارای بدهی قطعی شده حق بیمه معوقه9 ، بیمه بیکاری و 4% مستمری کارهای سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی می باشند چنانچه حداکثر تا تاریخ 19/10/1392 نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند جریمه های حق بیمه آنان بخشوده می شود .
     علیهذا مراتب جهت اطلاع همکاران محترم اعلام تا از تسهیلات مقرره قانون بهره مند گردند.
 
     و من ا... التوفیق

                                                                رئیس اتحادیه حسن قاسمی