بسمه تعالی

باسلام مراتب تقدیر معاونت محترم فرهنگی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی از اتحادیه  لیتوگرافان بابت تولیدکتاب در معرض دید بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب سال 92 راعیناً به آگاهی اعضاء محترم صنف می رساند.

                                                                                                                                                 و من ا... التوفیق

                                                                                               رئیس اتحادیه - حسن قاسمی