بسمه تعالی

با سلام
       بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران عضو اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند :ارائه یک نسخه از کلیه کارهای چاپی مربوط به انتخابات جهت بررسی باید به اتحادیه ارائه گردد.


بر اساس درخواست ریاست محترم اداره اماکن نیروی انتظامی ، کلیه واحد های صنفی تحت پوشش که به هر شکل کار چاپی مربوط به انتخابات را انجام می دهند ، لازم است یک نسخه از نمونه کار انجام شده را جهت بررسی و اقدام بایسته در اختیار اتحادیه قرار دهند .
     علیهذا مقتضی است مسئولین محترم واحد ها طبق موارد فوق عمل نموده و چگونگی را اعلام فرمائید .

                                                                                                                                         و من ا... التوفیق
                                                                                                                          رئیس اتحادیه – حسن قاسمی