اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ( تاریخ درج : ٠٨ آذر ۱٣۹۱ )

                                           بسمه تعالی

با سلام و احترام ، عین دستورالعمل رئیس کل اداره امور مالیاتی را جهت بهره برداری به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف مهروپلاک و چاپ اسکرین می رساند .

                                                                                                                           و من ا... التوفیق

                                                                                            رئیس اتحادیه - حسن قاسمی