بسمه تعالی

متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر ضرورت ثبت نام الکترونیکی و تخصیص شماره اقتصادی به پیوست ارسال می گردد.


احتراماً، پیرو ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور و ریاست محترم امور مالیاتی شهر تهران در خصوص ثبت نام الکترونیکی و تخصیص شماره اقتصادی صاحبان مشاغل ، همانگونه که استحضار دارند در صورتیکه هر یک از اعضاء اتحادیه صنفی حداکثر تا تاریخ 91/8/30 نسبت به ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اقدام ننمایند ، به استناد بندهای 3 و5 صورتجلسه توافق و دستور العمل خود اظهاری سال 1390 از توافق خارج و مالیات عملکرد سال 1390 آنان از طریق علی الرأس مورد رسیدگی واقع می گردد و هیچگونه اعتراضی در این خصوص مسموع نمی باشد .شایان ذکر است شرط بهر ه مندی از دستورالعمل های توافق و خود اظهاری عملکرد سال 90 منوط به ثبت نام الکترونیکی به موقع و تخصیص شماره اقتصادی و ارائه کد رهگیری توسط مؤدیان به واحد های مالیاتی مربوطه می باشد.لذا مقتضی است به کلیه اعضاء محترم آن اتحادیه فعال در محدوده امور مالیاتی غرب تهران اعلام فرمایند ، نسبت به انجام ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند ضمناً به منظور رفاه حال مؤدیان محترم و تسهیل در انجام این امر ، با همکاری بخش خصوصی نسبت به ایجاد سایت ویژه ای (کافی نت ) جهت ثبت نام الکترونیکی شماره اقتصادی در کلیه ساختمان های اداره غرب (ستار خان ، دکتر هوشیار ، مترو ) اقدام گردیده است .