بخشنامه کارهای سخت و زیان آور ( تاریخ درج : ۲۲ مهر ۱٣۹۱ )

                                                                                     بسمه تعالی

 

با سلام : بدینوسیله عین آئین نامه کارهای سخت و زیان آور مصوبه 1371 مصوب 1380 و مصوب 1385/12/26 را جهت اطلاع و بهره برداری به آگاهی اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند .

 

                                                                                                      و من ا... التوفیق

                                                                                         رئیس اتحادیه - حسن قاسمی