تعیین تکلیف واحد های صنفی چاپ دیجیتال ( تاریخ درج : ٠۲ مهر ۱٣۹۱ )

بر اساس کارشناسیهای صورت گرفته و هماهنگیهای به عمل آمده در خصوص تعیین تکلیف واحد های صنفی فعال در امر چاپ دیجیتال مقرر گردید :

1- واحد های صنفی دارای ماشینهای چاپ دیجیتال زیر مجموعه اتحادیه های چاپخانه داران قرار گرفته و از آن طریق اقدام به اخذ پروانه کسب نمایند .

2- کلیه واحد های صنفی فعال در امور چاپ دیجیتال دارای دستگاههای لارج فورمت ، بنر فلکسی و پلاتر زیر مجموعه اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین بوده و بایستی از طریق این اتحادیه اقدام به اخذ پروانه کسب نمایند .

لازم به ذکر است موارد فوق عیناً مد نظر کارشناسی اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین بوده که نهایتاً هم در جلسه مورخه 91/7/2 اجلاس مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران به تصویب نهائی رسیده است .

                                                                                  اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین