دوره آموزشی جهت کلاسهای مالیات بر ارزش افزوده ( تاریخ درج : ۲٠ اردیبهشت ۱٣۹۱ )

بسمه تعالی 

با سلام و احترام ، باطلاع کلیه اعضاء محترم اتحادیه می رساند :

     بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر است مجدداً دوره های آموزشی برای مؤدیان مالیاتی شامل راهنمایی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده ، چگونگی تکمیل و تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه ، راهنمای صورت حساب ، وظایف و تکالیف قانونی مؤدیان و آشنائی با انواع صورت حساب ها و نحوه صدور آنها زیر نظر اساتید دانشگاهی دردانشگاه علوم اقتصادی برگزار گردد.

   علیهذا از آندسته مؤدیان محترمی که تا کنون در کلاسهای آموزشی فوق الذکر شرکت نکرده اند درخواست می گردد تا با اعلام آمادگی و ثبت نام در اتحادیه در این امر مهم شرکت نمایند .

                                                                                                   و من ا... التوفیق

                                                                                          رئیس اتحادیه - حسن قاسمی