( تاریخ درج : ٠٣ بهمن ۱٣٨۹ )

بسمه تعالی

 مدیران محترم واحد های صنفی تحت پوشش

 با سلام و احترام ،

           طبق مصوبه کمیته هدفمند سازی یارانه ها و ابلاغ سازمان بازرگانی استان تهران و تأئید مقام عالی وزارت ، مقتضی است از همکاری با شرکت هایی که افزایش نرخ داشته اند خودداری و ممانعت به عمل آید .                                                        

                                                           و من ا... التوفیق

                                                                     رئیس اتحادیه حسن قاسمی