بسمه تعالی

 

     بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند که برحسب ابلاغ دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ایجاد وحدت رویه و پیروی از استاندارد واحد با توجه به اینکه سازمان  نقشه برداری کشور متولی تولید ، تدوین و نظارت بر امور تهیه نقشه و اطلاعات مکانی در سطح کشور می باشد، مقتضی است از درج و چاپ هر گونه نقشه های شهری و پوششی بدون مجوز سازمان مذکور جداً خودداری فرمائید .

 

                                                                                                         و من ا... التوفیق

                                                                       رئیس اتحادیه حسن قاسمی