تأمین سوخت از طریق اداره کل صنایع ( تاریخ درج : ۲٠ دی ۱٣٨۹ )

بسمه تعالی


       بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم صنف سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهر و پلاک و چاپ اسکرین می رساند : پیرو تصمیمات متخذه در جلسه مورخه 4/10/89 در حضور معاونت محترم برنامه ریزی استانداری تهران ، چنانچه اعضاء محترم دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع می باشند ، جهت انجام امور مربوط به سوخت واحدتحت تصدی خود به اداره کل صنایع استان تهران مراجعه نمایند.


 

 

 

 

 

 

 

                                                                  و من ا... التوفیق

                                                                                                    رئیس اتحادیه - حسن قاسمی